Thông báo về việc miễn học phần, miễn chuẩn đầu ra, công nhận chuyển đổi kết quả học tập các trình độ đào tạo

Thông báo về việc miễn học phần, miễn chuẩn đầu ra, công nhận chuyển đổi kết quả học tập các trình độ đào tạo

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo về việc miễn học phần, miễn chuẩn đầu ra, công nhận chuyển đổi kết quả học tập các trình độ đào tạo (chi tiết xem file đính kèm).