Thông báo số 2476/TB-ĐHHN, ngày 11/8/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9

Thông báo số 2476/TB-ĐHHN, ngày 11/8/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo số 2476/TB-ĐHHN, ngày 11/8/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9 đối với cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Hà Nội năm 2023 (đề nghị xem file đính kèm).