Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho K19 - CNTT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho K19 - CNTT

Bởi Nguyen Xuan Thang -
Số lượng các câu trả lời: 0

Học kỳ I năm học 2022-2023 Khoa sẽ mở đăng ký môn học dành cho K19 - CNTT

bao gồm:

  • Các môn thay thế cho luận văn tốt nghiệp
61FIT4MLA: Máy học và ứng dụng
61FIT4ATI: Các chủ đề mới trong CNTT
- 61FIT4IPR: Xử lý ảnh và nhận dạng
Sinh viên chọn 2 trong 3 học phần trên để học thay thế cho khóa luận tốt nghiệp. Những sinh viên có dự định làm khóa luận tốt nghiệp chưa đăng ký môn thay thế. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận sẽ được upload lên FIT Portal trước ngày 04/08/2022. Đối với những sinh viên không được duyệt làm khóa luận sẽ đăng ký bổ sung vào ngày 16/08/2022.

  • Các môn thuộc các định hướng
61FIT4SPM: Quản lý dự án phần mềm - Định hướng CNPM
61FIT4EIS: Các hệ thống thông tin doanh nghiệp - Định hướng HTTT + Tự chọn định hướng mạng
61FIT3JSD: Phát triển phần mềm Java - Tự chọn CNPM + HTTT
61FIT3DSY: Hệ thống phân tán - Tự chọn HTTT + Mạng
Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 02/08/2022. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 04/08/2022.