Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020, 2021, 2022 và 2023

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020, 2021, 2022 và 2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020, 2021, 2022 và 2023 (chi tiết xem file đính kèm).

 Thời gian nộp hồ sơ: 27/11 đến 08/12/2023.