Thông báo danh sách nợ học phí

Thông báo danh sách nợ học phí

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách nợ học phí

Đề nghị sinh viên còn nợ học phí theo danh sách sau khẩn trương hoàn thành học phí để xét điều kiện thi học kỳ 1 năm học 2023-2024. Trong trường hợp sinh viên đã đóng học phí những vẫn hiển thị nợ học phí, sinh viên xuống phòng TCKT 106 nhà A để cập nhật lại thông tin học phí trên hệ thống.