Thông báo về việc bổ sung hồ sơ, cập nhật thông tin sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ, cập nhật thông tin sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Nhà trường đề nghị sinh viên các khóa bổ sung hồ sơ, cập nhật thông tin lý lịch, cụ thể:
1. Bổ sung hồ sơ sinh viên
- Đối tượng: Sinh viên khóa 2023 - 2027 thiếu hồ sơ
- Danh sách: Xem tại link: https://tinyurl.com/bdhkfu7b
- Thời gian: Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023.
- Địa điểm: Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại Phòng CTSV&QHDN (Phòng 103 Nhà C).
2. Cập nhật, bổ sung thông tin lý lịch sinh viên
- Đối tượng: Sinh viên khóa 2019 (chưa tốt nghiệp), 2020, 2021, 2022, 2023 thiếu thông tin
- Danh sách: Xem tại link: https://tinyurl.com/3pf6tbtm
- Thời gian: Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 06 tháng 12 năm 2023.
- Cách thức cập nhật: Sinh viên đăng nhập vào trang http://qldt.hanu.vn chọn mục “SỬA LÝ LỊCH” để bổ sung thông tin.
Sinh viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cập nhật, nếu sinh viên không bổ sung, cập nhật thông tin, Nhà trường sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.