Thông báo v/v thi hết học phần DSY

Thông báo v/v thi hết học phần DSY

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v thi hết học phần DSY

Học phần DSY sẽ Interview trong 2 ngày 4 và 5/12/2023. Danh sách chia nhóm giáo viên đã thông báo tại course môn học.

Địa điểm thi:

- Thứ 2 ngày 4/12/2023: P409C

- Thứ 3 ngày 5/12/2023: P510C