Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2023-2024 - Ngành CNTT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2023-2024 - Ngành CNTT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2023-2024 ngành CNTT

Học kỳ 2 năm học 2023-2024 Khoa sẽ mở môn học dành cho Ngành CNTT bao gồm:

 • Khóa 2022
  • 5 môn bắt buộc bao gồm:
   • 61FIT2PST: Xác suất thống kê
   • 61FIT2DSA: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
   • 61FIT2PRM: Quản lý dự án
   • 61FIT2CNE: Mạng máy tính
   • 61FIT2PR2: Lập trình 2
  • 2 môn tự chọn (sinh viên chọn 1 trong 2):
   • 61FIT2IIS: Nhập môn an toàn thông tin
   • 61FIT2ESY: Hệ thống nhúng
 • Khóa 2021
  • Môn bắt buộc cho các định hướng
   • 61FIT3ISD: Thiết kế hệ thống thông tin (Định hướng HTTT)
   • 61FIT3HCI: Tương tác Người-Máy (Định hướng HTTT)
   • 61FIT3SE2: Công nghệ phần mềm 2 (Định hướng CNPM)
   • 61FIT3SQA: Đảm bảo chất lượng phần mềm (Định hướng CNPM)
   • 61FIT3SS2: Chuyên đề 2 (Cả 2 định hướng)
  • Môn tự chọn cho các định hướng
   • 61FIT3BDM: Khai phá dữ liệu lớn (Tự chọn cho cả 2 định hướng)
   • 61FIT3REQ: Phân tích yêu cầu phần mềm (Tự chọn cho cả 2 định hướng)
   • 61FIT3HCI: Tương tác Người-Máy (Tự chọn định hướng CNPM)
   • 61FIT3NSE: An ninh mạng (Tự chọn định hướng HTTT)
   • 61FIT3DBA: Hệ quản trị cơ sở đữ liệu (Tự chọn định hướng HTTT)
   • 61FIT3MPR: Lập trình cho thiết bị di động (Tự chọn định hướng CNPM)
 • Khóa 2020:
  • Môn thay thế KLTN
   • 61FIT4IPR: Xử lý ảnh và nhận dạng
   • 61FIT4PIT: Đạo đức nghề nghiệp trong ngành CNTT
  • Học phần Thực tập và KLTN sinh viên không đăng ký online trên qlđt
Đăng ký thử nghiệm vào ngày 06/12/2023. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 12/12/2023. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.