Thông báo v/v rà soát thông tin sinh viên tốt nghiệp phục vụ in bằng cử nhân khóa 2019-2023, đợt 2

Thông báo v/v rà soát thông tin sinh viên tốt nghiệp phục vụ in bằng cử nhân khóa 2019-2023, đợt 2

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Nhằm rà soát thông tin sinh viên tốt nghiệp phục vụ in bằng cử nhân khóa 2019-2023, đợt 2, nhà trường đề nghị các sinh viên có tên trong file kèm theo tự kiểm tra lại danh sách sinh viên tốt nghiệp và điền thông tin sai sót và thông tin cần chỉnh sửa (nếu có) theo link sau, deadline: trước 11h thứ Tư, ngày 11/01/2024: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1um3jgDRZ7H0dhBT7qKc6KO7cTUvm4I1v/edit?usp=sharing&ouid=115253612562938720768&rtpof=true&sd=true

Lưu ý: Sinh viên đã đúng, đầy đủ thông tin, không cần xác nhận trong danh sách này.