Thông báo về việc thu Học phí học kỳ 2 (hệ CQ, song ngành) năm học 2023-2024 các khóa 2020, 2021, 2022, 2023