Thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy các khóa 2020, 2021, 2022, 2023 đã đóng tiền khám sức khỏe năm học 2023 - 2024

Thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy các khóa 2020, 2021, 2022, 2023 đã đóng tiền khám sức khỏe năm học 2023 - 2024

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Căn cứ Quy định công tác sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy của Trường Đại học Hà Nội ban hành theo Quyết định số 2532/QĐ-ĐHHN ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên các khóa 2020, 2021, 2022, 2023 đã đóng tiền khám sức khỏe năm học 2023 - 2024.

2. Nội dung:

- Xét nghiệm máu và nước tiểu (Xét nghiệm huyết học 24 thông số, phân tích nước tiểu bằng máy);

- Khám lâm sàng, phân loại sức khỏe (Nội, ngoại, thần kinh, cơ xương khớp, RHM, TMH, Mắt).

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:    

+ Xét nghiệm máu và nước tiểu:           Từ ngày 26/02 đến ngày 02/3/2024

+ Khám lâm sàng, phân loại sức khỏe:  Từ ngày 13/3 đến ngày 23/3/2024

-  Địa điểm:                                               Hội trường lớn - Trường Đại học Hà Nội.

4. Lịch khám: Chi tiết kèm theo

5. Quy trình khám: Chi tiết kèm theo