Thông báo danh sách thi môn DMA - CLC

Thông báo danh sách thi môn DMA - CLC

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn DMA - CLC

  • Thời gian: 19/12/2022, 15h30 - 16h45
  • Địa điểm: 801C, 802C
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi phát đề thi không được tham gia thi.