Spring 2022 Timetable

Spring 2022 Timetable

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

 • Update 27/02/2022
  • Đối với những lớp note Online: sẽ tiếp tục học online do giảng viên chưa thể đến trường giảng dạy.
  • Đối với những lớp còn lại: sinh viên được chọn học online hoặc offline.
  • Các phòng hiện chưa note phòng sẽ được cập nhật vào chiều ngày 28/02
 • Update 28/02/2022 (ver 1.4)
  • Đối với những lớp có note Online: sẽ tiếp tục học online do giảng viên chưa thể đến trường giảng dạy.
  • Cập nhật phòng học các lớp còn lại. Sinh viên được lựa chọn học online hoặc offline
 • Update 11/04/2022
  • Cập nhật các phòng học offline.
 • Update 18/04/2022
  • Cập nhật phòng học