Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và công bố khoa học trong nước và quốc tế”

Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và công bố khoa học trong nước và quốc tế”

Bởi Nguyen Xuan Thang -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo số 2753/TB-ĐHHN ngày 27/12/2021 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và công bố khoa học trong nước và quốc tế”.


Hội thảo gồm 3 nội dung lớn: 

- Chia sẻ kinh nghiệm đề xuất và thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ; 

- Chia sẻ kinh nghiệm viết và công bố khoa học trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế; 

- Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện và hướng dẫn sinh viên NCKH có công trình đạt giải thưởng sinh viên NCKH các cấp.