Thông báo danh sách thi DMA (IT), DMA (CLC), DMA (MME)

Thông báo danh sách thi DMA (IT), DMA (CLC), DMA (MME)

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi DMA (IT), DMA (CLC), DMA (MME)

  • Thời gian: 27/12/2023; ca 1: 13h30; ca 2: 14h30
  • Địa điểm: 302E, 305E, 402E, 405E, 409D3

Danh sách chia phòng thi sinh viên kiểm tra tại file đính kèm.


(Chỉnh sửa bới Hoàng Việt Phương - bản gửi gốc Thursday, 21 December 2023, 3:48 PM)

(Chỉnh sửa bới Hoàng Việt Phương - bản gửi gốc Thursday, 21 December 2023, 3:48 PM)