Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2023

Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2023

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2023

Một số lưu ý cho sinh viên:

- Nếu số TC tổng >139: sinh viên đang học thừa học phần tự chọn.

- Nếu số TC chia > số TC tổng: sinh viên học thừa học phần tự chọn, và học phần tự chọn thừa có kết quả không đạt ---> sinh viên cần làm đơn xin không kết quả học phần tự chọn qua Hanu Connections.

- Nếu sinh viên chưa gửi đơn hoặc đơn bị từ chối trước đó ---> Sinh viên gửi lại đơn qua Hanu Connections. Bạn nào đã gửi đơn thì đơn đó đang được xử lý.