Thông báo về yêu cầu và lịch nộp bài tập, báo cáo, dự án các học phần RES và SS1CLC

Thông báo về yêu cầu và lịch nộp bài tập, báo cáo, dự án các học phần RES và SS1CLC

Bởi Nguyen Xuan Thang -
Số lượng các câu trả lời: 0

Gửi sinh viên các lớp học phần 61FIT2RES, 61MME2RES, 62FIT2RES-CLC, 62FIT3SS1-CLC do thày Thắng dạy,

đề nghị các em vào website môn học trên hệ thống LMS để cập nhật thông tin về yêu cầu và lịch nộp bài tập, báo cáo, dự án của học phần.

Trân trọng,

Thày Thắng.