Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K20 - CNTT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K20 - CNTT

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Khoa sẽ mở môn học dành cho K19 - Ngành CNTT bao gồm:

  • Các môn bắt buộc áp dụng cho toàn khóa
61FIT3SAD: Phân tích thiết kế hệ thống
61FIT3DBS: Hệ thống cơ sở dữ liệu
61FIT3SS1: Chuyên đề 1

  • Các môn tự chọn áp dụng cho toàn khóa
61FIT3CGR: Đồ họa máy tính (nhóm 01.20, không đăng ký vào nhóm 02.20)
61FIT2AIN: Trí tuệ nhân tạo
  • Các môn bắt buộc thuộc các định hướng
61FIT3MUL: Đa phương tiện (nhóm 02.19, không đăng ký vào nhóm 01.19)
61FIT3EBU: Kinh doanh điện tử
61FIT3SE1: Công nghệ phần mềm 1
61FIT3WPR: Lập trình Web (nhóm 01.20, không đăng ký vào nhóm 02.20)
61FIT3NPR: Lập trình mạng (Tự chọn cho định hướng CNPM)

Theo đó sinh viên thuộc các định hướng lựa chọn môn học như sau:

  • Định hướng Hệ thống thông tin
Chọn 3 môn bắt buộc + ít nhất 1 môn tự chọn + 2 môn MUL và EBU
  • Định hướng Công nghệ phần mềm
Chọn 3 môn bắt buộc + ít nhất 1 môn tự chọn + 2 môn SE1 và WPR
Môn NPR nằm trong danh sách các môn tự chọn của CNPM, sinh viên có thể cân nhắc đăng ký học hoặc lựa chọn các môn tự chọn khác. Sinh viên có thể tham khảo file đính kèm để biết định hướng mình chọn có danh sách môn tự chọn nào.
Sinh viên lưu ý chọn đúng nhóm của ngành mình, nếu đăng ký nhầm sẽ bị hủy đăng ký. Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 02/08/2022. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 04/08/2022. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.