Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp K20

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp K20

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Đề nghị các sinh viên đã được duyệt làm khóa luận tốt nghiệp nộp bản mềm luận văn và các sản phẩm khác (tài liệu, phụ lục, phần mềm ...) bằng USB tại Văn phòng khoa (P210C). 
Thời gian nộp khóa luận đến 16h ngày 10/05/2024.