Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp K20

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp K20

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Đề nghị các sinh viên đã được duyệt làm khóa luận tốt nghiệp nộp bản mềm luận văn và các sản phẩm khác (tài liệu, phụ lục, phần mềm ...) bằng USB tại Văn phòng khoa (P210C). 
Thời gian nộp khóa luận đến 16h ngày 10/05/2024.