Announcements

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 năm 2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 năm 2023 (thông tin chi tiết xem file đính kèm).

Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino kỳ 1 năm học 2023-2024

by Trịnh Thị Thu Huyền -

Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino kỳ 1 năm học 2023-2024 (thông tin chi tiết xem file đính kèm).


Thông báo v/v đánh giá rèn luyện HK1 năm học 2022-2023

by Hoàng Việt Phương -

Thông báo v/v đánh giá rèn luyện HK1 năm học 2022-2023

Lớp trưởng các lớp triển khai cho thành viên trong lớp làm phiếu đánh giá theo hướng dẫn quy trình như file đính kèm. Lớp trưởng tổng hợp kết quả, biên bản và gửi về VPK P210C.

Deadline: 16h ngày 28/03/2023.


Older topics...