THÔNG BÁO MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 VÀ NĂM 2024

THÔNG BÁO MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 VÀ NĂM 2024

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

THÔNG BÁO MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 VÀ NĂM 2024
Căn cứ theo:
- Quyết định số 2374/QĐ-ĐHHN V/v miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020, 2021, 2022 và 2023.
- Quyết định số 2375/QĐ-ĐHHN V/v Bổ sung danh sách miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2023 – 2024.
- Quyết định số 2376/QĐ-ĐHHN ngày 27 tháng 6 năm 2024 V/v hỗ trợ chi phí học tập năm 2024 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020.
- Quyết định số 2377/QĐ-ĐHHN ngày 27 tháng 6 năm 2024 V/v hỗ trợ CPHT học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho sinh viên theo NĐ57/2017/NĐ-CP
Thời gian chuyển tiền dự kiến: qua tài khoản ngân hàng BIDV của sinh viên từ ngày 02/7 – 09/7/2024.