Thông báo v/v dồn, hủy lớp sau ngày 16/08/2022

Thông báo v/v dồn, hủy lớp sau ngày 16/08/2022

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Thông báo v/v dồn, hủy lớp sau ngày 16/08/2022

Sau ngày đăng ký bổ sung, 16/08/2022, một số lớp/học phần không đủ sĩ số tối thiểu nên bị hủy theo quy chế của Nhà trường (danh sách lớp hủy ở file đính kèm). Khoa đã tiến hành điều chuyển một số sinh viên ở những lớp học phần kể trên có thời khóa biểu phù hợp sang các lớp còn lại. Đề nghị sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu cá nhân trên trang qldt.hanu.vn. Trong trường hợp những sinh viên đã được điều chỉnh không muốn học theo lịch của lớp mới, các em lên vpk làm đơn hủy đăng ký trong sáng ngày thứ 2, 22/08/2022.

Đối với 2 lớp ATI và WPR(ngành TTĐPT) bị hủy, Khoa sẽ có thông báo về 2 môn này vào ngày thứ 2, 22/08/2022.